Alanlarında uzman kadromuz 12 departman ile tam kadro işlemlerinizi sorunsuz ve hızlı şekilde tamamlar.

Danışmanlık almak ve hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçin.

0 212 90 90 520

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

TMGD – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı 24.10.2013 tarih, 28801 sayılı R.G de yayımlanan ve 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında;

a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler,

b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler,

En az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almakla yükümlüdürler,

Yönetmelik 30.06.2015 tarihinde, yürürlüğe girmiştir.

İlgili tebliğ için tıklayınız.

 

Bu hükümlerden bir tanesi de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı zorunluluğu  ile ilgilidir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

Hangi işletmelerde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulunmalıdır?

Karayolu ile yapılan tehlikeli Madde Taşımacılığını, tehlikeli madde gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan ve paketleyenleri, maksada uygun teknik özelliklere sahip her türlü taşıt ile taşıma yapan taşımacıları, tehlikeli madde yüklü her türlü taşıtı kullanan sürücü ve operatörleri, işletmecileri ve bu faaliyette kullanılan her türlü taşıt, araç, gereç, paket ve benzerlerini taşıyan, taşıma ruhsatı bulunan işletmelerde Tehlikeli Madde Güvenlik danışmanı bulunması yasal bir zorunluluktur.

Kimler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Almak Zorundadır?

Miktarına Bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan Tehlikeli Maddelerle İştigal Eden ve Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürecinde Yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri Tehlikeli Madde Güvenlik danışmanı bulunması yasal bir zorunluluktur.

11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren TMFB yönergesi ile TMFB alma  sınırı olan 50 Ton sınırı kalkmış bir çok sektör bu kapsama girmiştir.  Bu Yönerge, karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde yer alan; taşımacıları, dolduranları, paketleyenleri, yükleyenleri, gönderenleri, alıcıları, boşaltanları ve tank konteyner/portatif tank işletmecilerini kapsamaktadır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının İşletmelerde Görevleri Nelerdir?

 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır. İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanın ( TMGD ) başlıca aşağıdaki görevleri yapar.

 •  

  a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.
  b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.
  c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek.
  ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.
  d) İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.
  e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.
  f) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.
  g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak.
  ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.
  h) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.
  ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
  i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.
  j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.
  k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.
  l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.
  m) İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.
  n) Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.
  o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek. 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hizmetinin Avantajları

 1. Yasal yükümlülükler yerine getirilmiş olur, denetleme ve cezalardan kurtulmuş olur, faaliyet devam eder,
 2. İşletmenin bu yükümlülüklere uyum sağlaması için gerekli süreci yönetir,
 3. İşletmede ve sevkiyat sırasında tehlikeli maddelerin taşınması, depolanması, elleçlenmesi süreçlerinde meydana gelebilecek maddi manevi kazalardan korunmuş olunur,
 4. Danışman yasal mevzuat içerisindeki ADR’den muaf ve istisna durumları bildiğinden işletmenin bunlardan yararlanabilmesi için gerekli çalışmaları yapar,
 5. Özellikle ihracat ağırlıklı çalışan işletmelerin müşterilerine karşı yükümlülüklerine yerine getirilmiş olur,
 6. Karayolu ile tehlikeli madde taşımada UN kodlu ambalaj zorunluluğu olduğundan yeni ambalaj tasarımı hakkında tavsiyelerde bulunur, ADR’ye göre sınırlı miktar ürün sevkiyatlarındaki muafiyetlerden yararlanabilme durumları hakkında çalışmalar yapar,
 7. Yurtiçindeki müşterilerin ADR’ye uygunluk konusundaki talepleri yerine getirilmiş olur,
 8. Tedarikçilerden alınan ürünlerin mevzuata uygun olup olmadığı denetlenmiş olur,
 9. İşletmenin yüklendiği riskler belirlenir, acil müdahale ve güvenlik planları yapılır, iş güvenliğinde eksik kalan noktalar tamamlanmış olur.

TMGD - Tehlike Sınıfları

Yıllık 50 ton ve üzeri akaryakıt, LPG, CNG ve LNG vb. tehlikeli maddeleri toptan satış olarak (istasyonlardaki tanklara boşaltmadan) üçüncü kişilere satan istasyonların 01.07.2015 tarihi itibariyle TMGD bulundurma zorunluluğu vardır.

Perakende satış yapan istasyonların TMGD bulundurma zorunluluğu ise 01.01.2018 tarihinde başlayacaktır.

 

Tehlike Sınıfları Öncelikli Kapsama Giren Sektörler:

Sınıf 2: Gazlar – Gaz şirketleri ve üretimlerinde gaz kullanan işletmeler

Sınıf 3: Yanıcı sıvı maddeler – Akaryakıt şirketleri, kimya, boya, gıda, kozmetik

Sınıf 4: Yanıcı katı maddeler – Maden, otomotiv, kimya, plastik, ahşap

Sınıf 5: Oksitleyici maddeler ve organik peroksitler – Kimya, otomotiv, tekstil

Sınıf 8: Aşındırıcı maddeler – Tekstil, maden, kimya

Sınıf 9: Farklı tehlikeli madde ve nesneler (2) Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.


Tehlike Sınıfları Öncelikli Kapsama Giren Sektörler:

Sınıf 1: Patlayıcı maddeler ve nesneler – Maden, inşaat, mühimmat firmaları

Sınıf 6: Zehirli ve bulaşıcı maddeler – Hastaneler, ilaç, tıbbi atık

Sınıf 7: Radyoaktif malzemeler – Enerji, medikal, ilaç


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş profesyonel bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı şirketi olan ProDanışmanlık, sertifikalı uzman çalışanları ile TMGD Danışmanlığı hizmeti veren şirketler listesindedir.

ADR Sözleşmesi'nin Getirdiği Yükümlülükler

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girdi. Kanuni düzenlemeler sadece tehlikeli maddeleri taşıyanları değil aynı zamanda tehlikeli madde üreten, depolayan ve ambalajlayanları da yakından ilgilendiriyor.

 • Gönderen
 • Paketleyen
 • Yükleyen
 • Dolduran
 • Taşımacı
 • Sürücü ve Araçta Bulunan Diğer Görevliler
 • Alıcı
 • Boşaltan
 • Tank-Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisi

ProDanışmanlık - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı verilen hizmetlerimiz

 1. LPG Dolum Tesisleri ve
 2. Depoları TMGD Hizmeti
 3. Akaryakıt ve Petrol
 4. İstasyonları TMGD Hizmeti
 5. Lojistik ve Depolama Sektörü TMGD Hizmeti
 6. Gemi İnşa ve Bakım Sanayi TMGD Hizmeti
 7. Kimya Sanayi TMGD Hizmeti
 8. Ambalaj ve Baskı Sanayi TMGD Hizmeti
 9. Tekstil ve Deri Sektörü TMGD Hizmeti
 10. İlaç ve Ziraai İlaç Sanayi TMGD Hizmeti
 11. Kozmetik Ürünleri Sanayi TMGD Hizmeti
 12. Otomotiv Sanayi TMGD Hizmeti
 13. Hastane ve Sağlık Sektörü TMGD Hizmeti

Avantajlı fiyatlardan yararlanarak danışmanlık hizmeti alın.

 • TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri Teklif iste
 • LPG Dolum Tesisleri ve
 • Depoları TMGD Hizmeti
 • Akaryakıt ve Petrol
 • İstasyonları TMGD Hizmeti
 • Lojistik ve Depolama Sektörü TMGD Hizmeti
 • Gemi İnşa ve Bakım Sanayi TMGD Hizmeti
 • Kimya Sanayi TMGD Hizmeti
 • Ambalaj ve Baskı Sanayi TMGD Hizmeti
 • Tekstil ve Deri Sektörü TMGD Hizmeti
 • İlaç ve Ziraai İlaç Sanayi TMGD Hizmeti
 • Kozmetik Ürünleri Sanayi TMGD Hizmeti
 • Otomotiv Sanayi TMGD Hizmeti
 • Hastane ve Sağlık Sektörü TMGD Hizmeti
 •  
 •  

Global yenilikleri takip edin

İthalat, ihracat işlemlerinizde yurt dışı İngilizce / İtalyanca / Bulgarca / Korece yazışmalarınızda, gerekli belgelerin temini veya iletişimini firmamız tarafından sizin adınıza yürütme yada tercüme desteği vermektedir.
Uzmanlarımıza ulaşın: Tel: 0 212 90 90 520

  TSE tarafından yetkilendirilmiş sertifikalı uzmanlarımız tarafından işlemleriniz profesyonel & hızlıca yapılır.Danışmanlık almak ve hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçin.

  ADRES

  Bahçelievler İstanbul, Türkiye - Karşıyaka, İzmir, Türkiye.

  TELEFON

  +90 212 90 90 520

  EMAIL

  iletisim@prodanismanlik.com