Alanlarında uzman kadromuz 12 departman ile tam kadro işlemlerinizi sorunsuz ve hızlı şekilde tamamlar.

Danışmanlık almak ve hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçin.

0 212 90 90 520

İSG – İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 4C kapsamında iş yerlerinde risk analizi değerlendirmesi yapılması yasal bir zorunluluktur.

Profesyonel tecrübeli işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanlarımız ile İş Güvenliği Desteği hizmetlerimiz:

 • İş Yeri Risk Analizi Değerlendirme
 • İş Yeri Acil Eylem Plan ve Raporlama
 • İş Yeri Güvenliği ve İş Sağlığı Yönlendirmeleri
 • İş Yeri Güvenliği ve İş Sağlığı Uyarı ve İkaz Levhaları, Etiketleri Desteği,
 • İş Yeri Güvenliği ve İş Sağlığı Tüm Cihaz, Malzeme ve Ekipmanları Desteği.

Pro Danışmanlık Risk Analizi değerlendirme konusunda ÇASGEM sertifikalı İş Güvenliği uzmanları ile hizmet vermektedir.

İŞVERENLER İN DİKKATİNE ;

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2012 de çıkarılan İş Güvenliği Kanunu ve Risk Değerlendirme Yönetmelikleri çerçevesinde işletmeler 1 kişi dahi çalıştırsa Risk grubuna göre İş Güvenliği Uzmanına Risk Analizi yaptırmak zorundadır. Dayanak –Yeni İSG Kanunu Maddeleridir. Bu konuda, kurumsal danışmanlık hizmeti veren Büyük ve Kobi işletmeye Danışmanlık, uzmanlık, denetçilik, analistlik yapan bir firmayız. Firmamızda iş güvenliği ve çevre görevlisi mühendislerimiz çalışmaktadır. Güvenilir bir desteğe hemen ihtiyaç duyuyorsanız bizi arayın: 0 212 90 90 520

RİSK ANALİZİ NEDİR?

Risk analizi, işletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması olarak tanımlanabilir. İşyerlerinde çalışma şartlarından veya işin yürütülmesi esnasındaki koşullardan kaynaklanan çeşitli riskler bulunmakta, bu riskler sebebiyle çeşitli sıklık ve büyüklükte iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmektedir. Risk analizive risk değerlendirmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı alınacak tüm güvenlik tedbirlerini, yasal mevzuat gereği İşletmelerde uygulanması gereken Sağlık ve Güvenlik Şartlarını ve bu şartların iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Pro danışmanlık risk değerlendirme programlarında İş Güvenliği risk analizi çalışmaları bu kapsamda ele almakta ve işletmelerde belirlenen risklerin bertaraf edilmesi için uygun çözüm metodları sunmaktadır. İşyerlerinde mevcut veya dış kaynaklı tehlikelerin, işçilere, işverene ve üretim sürecine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla; belirlenen riskleri sayısal olarak değerlendirmek ve belirlenen riskin tehlike ve oluşum koşullarını göz önüne alarak bu risklerin bertaraf veya minimize edilmesini sağlamak amacıyla yapılan, çeşitli gözlem ve ölçümlere dayalı bir çalışma ortaya konulması gerekmektedir. Bu çalışma sonucunda elde edilen verilere dayanarak işyerlerinde risklerin tahammül edilebilir seviyeye indirilmesine çalışılır. Risk değerlendirmesi, sürekli bir biçimde izlenmesi gereken, tüm işletme personelinin aktif katkı vermesi gerekli olan bir çalışma olup,bu aktif katkı sayesinde işletmenin tamamında bulunan risklere karşı gerekli risk önleme ve azaltma çalışmaları sağlıklı biçimde yapılabilmektedir

RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİ NELERDİR ?

Zorunlu Risk analizi çalışmaları yapılırken, İş Güvenliği uzmanları sektöre daha uygun çeşitli yöntemler uygulayabilirler.

Risk analizi yapılırken en çok tercih edilen risk analizi yöntemi “5×5 Matrisi”dir.

Risk analizi yöntemleri aşağıdaki gibidir.

 • Başlangıç Tehlike analizi -PHA
 • İş Güvenliği analizi – JSA
 • Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi
 • Risk Değerlendirme Karar Matris Metodolojisi
 • Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi – HAZOP
 • Güvenlik Denetimi
 • Hata Ağacı Analizi Metodolojisi- FTA
 • Olası Hata Türleri ve Etki Analizi Metodolojisi – FMEA/FMECA
 • Olay Ağacı Analizi – ETA
 • Neden – Sonuç Analizi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

1. İşyerinin İncelenmesi ve Ön Durum Tespiti

a. İşyeri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde yönetime  sunulması,

b. İşyerinde kullanılması gereken Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin tespiti,

c. Kullanılan Kişisel Koruyucuların takibi ve iyileştirme önerilerinin sunulması,

d. İşyerinde çalışan personelin görevlerine göre Sağlık Standartlarının Oluşturulması,

e. İzleme ve Ölçme Planının Oluşturulması ve takibi,

2. Risk Analizinin Hazırlanması,

a. Risk Analizi çalışma grubunun oluşturulması,

b. Çalışma Grubuna Risk Analizi Eğitimlerinin verilmesi,

c. Risk Analizi hazırlama formlarının verilmesi,

d. İşyeri Risk Analizlerinin hazırlanması,

3. İSG Kurulunun Oluşturulması ve İştiraki

a. Kurul atamalarının yapılması,

b. Üyelerin Görev Yetki ve Sorumluluklarının Hazırlanması,

c. Kurul Yıllık çalışma planının hazırlanması,

d. Kurul yıllık Faaliyet raporunun hazırlanması,

e. İSG Kuruluna her ay iştirak edilmesi,

f. İSG Kurul İç Yönetmeliğinin hazırlanması,

4. İşyerinin Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlanması,

a. Tüm işyerleri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde Yönetime sunulması,

b. Denetim esnasında giderilebilecek olan hususlar anında giderilecektir.

5. İşletme İçin Gerekli Olan Dokümantasyon Yapısının Hazırlanması

a. KKD Kullanma talimatlarının hazırlanması,

b. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarının hazırlanması,

c. Çalışma talimatlarının hazırlanması ve/veya güncellenmesinde teknik destek verilmesi,

d. Kaza ve Olay araştırma dokümanları,

e. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında işyerinin ihtiyacına göre gerekli olabilecek diğer dokümanların hazırlanması,

6. Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi

a. Acil Eylem Planlarının Hazırlanması

b. Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması

c. Yangın Eğitimi ve Senaryo Uygulamalı Yangın Tatbikatı

d. Tatbikat Raporlarının Oluşturulması

7. Yönetici ve Çalışanların İş Sağlığı, İş Güvenliği Eğitimleri

–  Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek iş sağlığı ve iş güvenliği eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.

Eğitim Süresi: Eğitimler 45 dakika ders 15 dakika ara verilmek sureti gerçekleştirilmektedir.

– Katılımcı Sayısı: Eğitimlerimizin etkinliği açısından eğitim katılımcı sayısının programda belirtilen kişi sayısını   geçmemesi gerekmektedir.

– Eğitim Şekli: Eğitimlerimiz uzmanlarımız tarafından slayt gösterileri, animasyon filmler ve uygulamalı çalışmalar ile gerçekleştirilmektedir.

– Eğitim Dokümanları: Eğitimden önce eğitim notları PC ortamında teslim edilmektedir.

– Belgelendirme: Eğitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilecektir. Belge için eğitime devam   zorunluluğu bulunmaktadır.

– Eğitmen:  Eğitimlerimiz ÇSGB Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız ve alanlarında Uzmanlaşmış Mühendislerimiz tarafından verilmektedir.

8. Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması,

 9. ÇSGB İş Müfettişlerinin gerçekleştireceği Denetimlere firmanın hazırlanması ve iştirak edilmesi,

10. Mevzuat değişikliklerinden firmanın haberdar edilmesi

4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile  bu Kanunlar çerçevesinde   çıkartılmış olan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Mevzuat değişiklikleri e-mail, faks ve telefon ile bildirilir.

11. Oluşabilecek kaza sonrası kaza-araştırma raporlarının oluşturulması, düzeltici faaliyetlerin belirlenmesinde teknik destek verilmesi

Avantajlı fiyatlardan yararlanarak danışmanlık hizmeti alın.

 • İSG – İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Teklif iste
 • İSG – İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ RAPORLARI
 • RİSK ANALİZİ RAPORU
 •  
 •  

Global yenilikleri takip edin

İthalat, ihracat işlemlerinizde yurt dışı İngilizce / İtalyanca / Bulgarca / Korece yazışmalarınızda, gerekli belgelerin temini veya iletişimini firmamız tarafından sizin adınıza yürütme yada tercüme desteği vermektedir.
Uzmanlarımıza ulaşın: Tel: 0 212 90 90 520

Aradığınız DanışmanlıkBildirimRuhsatlandırmaSağlık BakanlığıTercümeMSDSKozmetikMDRÜTSTMGDGümrük ve Ticaret BakanlığıYurt dışıTıbbi Cihaz işlemleri ise doğru adrestesiniz...

  TSE tarafından yetkilendirilmiş sertifikalı uzmanlarımız tarafından işlemleriniz profesyonel & hızlıca yapılır.Danışmanlık almak ve hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçin.

  ADRES

  Bahçelievler İstanbul, Türkiye - Karşıyaka, İzmir, Türkiye.

  TELEFON

  +90 212 90 90 520

  EMAIL

  iletisim@prodanismanlik.com