JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

telikelimadde_668x303px

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
(ADR; KARA YOLU TAŞIMACILIĞI)

Uzman kadromuzda yer alan Tehlikeli Madde Güvenlik danışmanlarımız firmanızın ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri en etkili şekilde size sunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için 0 212 9090520

TMGD – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir?

Türkiye 2014 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik kapsamında  ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır. Bu hükümlerden bir tanesi de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı zorunluluğu  ile ilgilidir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

 

Hangi işletmelerde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulunmalıdır?

Karayolu ile yapılan tehlikeli Madde Taşımacılığını, tehlikeli madde gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan ve paketleyenleri, maksada uygun teknik özelliklere sahip her türlü taşıt ile taşıma yapan taşımacıları, tehlikeli madde yüklü her türlü taşıtı kullanan sürücü ve operatörleri, işletmecileri ve bu faaliyette kullanılan her türlü taşıt, araç, gereç, paket ve benzerlerini taşıyan, taşıma ruhsatı bulunan işletmelerde Tehlikeli Madde Güvenlik danışmanı bulunması yasal bir zorunluluktur.

 

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürecinde Yer Alan ve bir Takvim Yılı İçinde net 50 ton ve üstü miktarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran, ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri Tehlikeli Madde Güvenlik danışmanı bulunması yasal bir zorunluluktur.

Miktarına Bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan Tehlikeli Maddelerle İştigal Eden ve Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürecinde Yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri Tehlikeli Madde Güvenlik danışmanı bulunması yasal bir zorunluluktur.

 

 1. Her işletme, tehlikeli malların karayolları ile taşıması, bununla ilgili olarak ambalajlanması, yüklenmesi ve doldurma ile boşaltma işlemlerinde kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması için riskleri azaltma konusunda yardımdan sorumlu olarak bir ya da daha fazla güvenlik danışmanı atar.
  2. Anlaşmaya Taraf Ülkelerin yetkili kurumları aşağıdaki zorunlulukların işletmelere uygulanmamasını ön görebilir:

(a) Taşıma miktarı ile ilgili olarak, her taşıma ünitesinin; 1.1.3.6, 1.7.1.4 ve Bölüm 3.3, 3.4 ve 3.5’te belirtilenden daha küçük olduğu faaliyetlerde veya
(b) Asıl veya ikincil faaliyetleri tehlikeli malların taşınması ya da yüklenme ve boşaltılması ile ilgili olmayan ancak bazen çok az tehlike veya kontaminasyon riski içeren tehlikeli malların yurtiçinde taşınmasında ya da yüklenip boşaltılmasında.

 1. Danışmanın asıl görevi, işletme liderinin sorumluluğu altında, işletmenin limitleri dahilinde uygun araçları ve faaliyetleri belirlemek ve uygun olan en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.
  İşletme içerisindeki faaliyetler bakımından, bir danışmanın belirli görevleri şunlardır:
 • Tehlikeli malların taşınması hususundaki zorunluluklara uygunluğun izlenmesi;
 • Tehlikeli malların taşınması hususunda işletmeye öneriler sunulması;
 • Tehlikeli malların taşınması dahilinde  ki işletme faaliyetleri konusunda işletme yönetimine, yoksa yerel bir kamu kurumuna yıllık rapor hazırlanması. Bu gibi yıllık raporlar 5 yıl saklanır ve talep üzerine ulusal kurumlara ibraz edilir.

Danışmanın görevleri, aynı zamanda işletme ile ilgili aşağıdaki uygulamaların ve yöntemlerin kontrolünü de içerir;

 • Taşıma araçları satın alınırken, işletmenin taşınan tehlikeli mallara ilişkin özel zorunlulukları dikkate alıp almadığı;
 • Tehlikeli malların taşıma, yükleme ve boşaltımında kullanılan teçhizatların kontrol yöntemleri;
 • Mevzuatta yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, işletme çalışanlarının uygun eğitimi ve bu eğitimin kayıtlarının saklanması;
 • Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza ya da güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygun  acil durum yöntemlerinin uygulanması;
 • Araştırma yapılması ve gerektiğinde tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında meydana gelen ciddi kazalar, olaylar ya da ciddi ihlaller konusunda rapor hazırlanması;
 • Kazaların, olayların ya da ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin uygulanması;
 • Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve kullanımına ilişkin olarak tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili yasal kuralların ve özel gereksinimlerin ne ölçüde dikkate alındığı;
 • Tehlikeli malların taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında detaylı bilgiye sahip olduklarının onaylanması;
 • Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında yer alan risklere karşı daha hazırlıklı olmak için önlemler alınması;
 • Taşıma sırasında bulunması gereken dokümanların ve güvenlik teçhizatlarının, taşıma aracında bulunduğunu temin etmeye yönelik onaylama prosedürlerinin uygulanması ve bu doküman ve teçhizatların düzenlemelere uygunluğu;
 • Yükleme ve boşaltma işlemlerini düzenleyen zorunluluklara uygunluğun temin edilmesine yönelik onaylama prosedürlerinin uygulanması;
 • 10.3.2’de belirtilen güvenlik planının bulunması.

​4.  Bu kişi, danışmanın görevlerini yerine getirebilecek yeteneğe sahip bir işletme lideri, işletmede başka görevlere sahip biri ya da işletmede doğrudan bir çalışan olarak yer almayan biri olabilir. 1.8.3.5 İlgili her işletme, talep üzerine, Anlaşmaya Taraf Ülkelerin yetkili kurumlarına ya da bu amaçla belirlenen kurumlara, danışmanlarının künyesi hakkında bilgi verir. 1.8.3.6 Söz konusu işletmede taşıma, yükleme ve boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın, kişileri, mülkü ya
da çevreyi etkilemesi ya da bunlara zarar vermesi durumunda danışman, kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine ya da bir kamu kurumuna bir kaza raporu vermelidir. Bu rapor uluslararası ya da ulusal düzenlemeler kapsamında talep edilmesi halinde işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz.
5.  Danışman karayoluyla taşıma için geçerli olan bir mesleki eğitim sertifikasına sahip olmalıdır. Bu sertifika yetkili kurum ya da her bir Anlaşmaya Taraf Ülkenin bu amaç için oluşturduğu bir organ tarafından hazırlanacaktır.
6.  Adayın bir sertifikaya sahip olmak için, bir eğitimden geçerek Anlaşmaya Taraf Ülkenin yetkili kurumu tarafından onaylanan bir sınavı geçmesi gerekir.
7.  Eğitimin temel amacı; adayları, tehlikeli malların taşınması konusundaki riskler, yasalar, yönetmelikler, taşıma işleminin türüne bağlı olarak  geçerli olan idari hükümler ile 1.8.3.3’te sıralanan görevler hakkında yeterli miktarda bilgilendirmektir.
8.  Sınav yetkili kurum ya da yetkili kurumun oluşturduğu bir sınav organı tarafından organize edilir.
Test kurumu, eğitim sağlayan bir kuruluş olamaz.
Test kurumu, yazılı olarak belirlenmelidir. Bu onay kısıtlı süreye sahip olabilir ve aşağıda sıralanan kriterleri temel alabilir:

 • Test kurumunun yetkinliği;
 • Test etme kuruluşunun sunduğu sınav biçiminin özellikleri;
 • Sınavların tarafsızlığından emin olabilmek için alınan önlemler;
 • Güvenlik danışmanlarını seçecek organın adaylarla doğal ya da kanuni bir bağının olmaması.
 1.  Sınavın amacı; alt başlık 1.8.3.7’de anlatılan sertifikanın amaçları bakımından adayların, güvenlik danışmanının 1.8.3.3’te listelenen görevleri yerine getirmeleri için yeterli bilgiye sahip olup olmadıklarını belirlemek olup, bunun yanında en az aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
  (a)  Tehlikeli mallar dolayısıyla oluşan bir kazanın ve ana kaza nedenlerinin önem çeşitleri hakkında bilgi;
  (b)  Ulusal yasa zorunlulukları, uluslararası konvansiyonlar ve anlaşmalar hakkında önemli hususlar:
 • Tehlikeli malların sınıflandırılması (çözeltileri ve karışımları sınıflandırma prosedürü, madde listesinin yapısı, tehlikeli mal sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli malların yapısı, tehlikeli malların fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri);
 • Genel ambalajlama hükümleri, tanklar ve tank-konteyner hükümleri (tip, kod, etiketleme, yapım, ilk ve periyodik muayene ve test);
 • İşaretleme,  etiketleme, levha takma ve turuncu plaka işaretlemesi (ambalajların işaretlenip etiketlenmesi, levhaların ve turuncu plakaların yerleştirilmesi ve kaldırılması);
 • Taşıma belgelerindeki bilgiler (bilgi gereklidir);
 • Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki sınırlandırmalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit ya da sökülebilir tanklarda taşıma;)
 • Yolcuların taşınması;
 • Karışık yüklemede alınacak tedbirler ve uygulanacak yasaklar;
 • Malların ayrılması;
 • Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri;
 • Elleçleme ve istifleme (yükleme ve boşaltma-doldurma oranları, istifleme ve ayırma);
 • Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme ve/veya gazdan arındırma;
 • Ekipler, mesleki eğitim;
 • Araç belgeleri, (taşıma belgeleri, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, eğer varsa cezaların kopyası, diğer belgeler);
 • Yazılı talimatlar (talimatların ve ekip koruma teçhizatlarının tamamlanması);
 • Denetim gereklilikleri (park etme);
 • Trafik yönetmelikleri ve kısıtlamaları;
 • Tahliye işlemleri ya da kirleticilerin kazara sızıntıları;
 • Taşıma teçhizatları ile ilgili zorunluluklar.

 

Güvenlik Danışmanlığı ile İlgili Bazı Kavramlar

 • ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması
 • Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
 • IATA DGR: Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Düzenlemeler
 • IMDG Kod: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu
 • İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü
 • İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere, kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu Tebliğ kapsamında faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişiler
 • RID: 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Demiryolları Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği
 • Taşıt/Araç: Tehlikeli mal taşımacılığı alanında kullanılan ADR ve RID’da yer alan karayolu ve demiryolu taşıtları
 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD): Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişi
 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası (TMGDS): Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya ADR üyesi herhangi bir ülkeden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine istinaden düzenlenen sertifika
 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesi (TMGDEYB): Tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetiştirmek amacıyla Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarına düzenlenen belge
 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi (TMGDE): Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesine (TMGDEYB) sahip eğitim kuruluşlarında görev yapan İdare tarafından yetkilendirilmiş eğiticiler
 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi belgesi (TMGDEB): TMGDEYB’ye sahip eğitim kuruluşlarında görev yapacak eğiticilere İdare tarafından düzenlenen belge
 • Yönetmelik: 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

 

Uzmanlarımıza ulaşın:  Tel: 0 212 90 90 520   E-Mail: iletisim@prodanismanlik.com