Alanlarında uzman kadromuz 12 departman ile tam kadro işlemlerinizi sorunsuz ve hızlı şekilde tamamlar.

Danışmanlık almak ve hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçin.

0 212 90 90 520

Kuvvetli Asit Baz Bildirimleri

Kuvvetli Asit Veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 27 Ocak 2018 tarihli ve 30314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yayımlanan bu tebliğ ile 31 Ekim 2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin;

a)    6, 7 ve 8 inci maddeleri, 14 üncü maddesinin birinci fıkrası, Ek 1/A’sı ve Ek 1/B’si bu Tebliğin yayımı tarihinde, 
b)    Diğer hükümleri ise bu Tebliğin yayımı tarihinden altı ay sonra, yürürlükten kaldırılmıştır.

MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Forumu ile ilgili – Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2018 ocak ayı itibariyle ilgili ürün grubu için bildirim işlemi yapılması kaldırılmıştır. Güvenlik bilgi formu ve etiket yönetmeliklere uygun şekilde hazırlanması devam edilmektedir.

 • Kuvvetli Asit ve Baz Tebliğinin amacı; kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünlerinin insan sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesini, topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usul ve esaslarını, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin esaslarını belirlemektir.

KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN TEKNİK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

 1. Formül: Ürün formülasyonunu oluşturan kimyasal maddelerin ağırlıkça yüzde miktarı ile formülasyonu oluşturan kimyasalların formül içerisinde bulunuş nedenleri,
 2. Spesifikasyonları: Bitmiş ürün spesifikasyonları ve etken madde Güvenlik Bilgi Formu bilgileri (GBF). Ürünün etiketinde ürünün kullanım amacı ile ilgili bir iddia varsa bu iddiayı açıklayan bağımsız bilimsel kuruluşlardan alınmış bilimsel nitelikteki testler, raporlar ve görüşler,
 3. Etiket örneği,
 4. Bitmiş ürüne ait analiz sertifikası,
 5. Üretim yerine ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (ruhsatta faaliyet konusu belirtilmeli),
 6. Mesul müdür diploma fotokopisi,
 7. Mesul müdür sözleşmesi: Üretim yeri sahibi ile üretim yeri mesul müdürü olarak görev yapan kişi arasında yapılan anlaşmanın onaylı sureti,
 8. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
 9. Marka Tescil Belgesi veya Marka Tescil Belgesinin başvurusunun fotokopisi,
 10. Üretim yeri uygunluk raporu: Bakanlık/İl müdürlüğü elemanlarınca üretim yerinin ek-2’ye göre tetkiki yapılarak düzenlenecek rapor,
 11. Sağlık veya serbest satış sertifikası (ithal ürünler için),
 12. Varsa Fason üretim sözleşmesi,
 13. Son kullanma tarihi ile ilgili yapılmış olan stabilite testleri.

SIKÇA SORULAN SORULAR

“Kuvvetli Asit/Baz İçeren Temizlik Ürünü” nedir?
İçeriğinde belirli oranda Kuvvetli Asit ya da Kuvvetli Baz bulunan veya pH değeri 2′ den küçük 11′ den büyük olan temizlik ürünleri “Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünü” olarak tanımlanmaktadır.

“Deterjan” ve “Kuvvetli Asit/Baz İçeren Temizlik Ürünü” arasındaki fark nedir?
Her iki kapsama da dahil olan ürünler yıkama ve temizlik amaçlı olarak kullanılır. Ancak ürünlerin içeriğinde bulunan Kuvvetli Asit ya da Kuvvetli Baz konsantrasyonu ve/ veya ürün pH değeri “Deterjan” ya da “Kuvvetli Ait/Baz İçeren Temizlik Ürünü” kategorisinde olup olmayacağını belirler.

“Kuvvetli Asit/Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin” Türkiye içerisinde satışı için ne yapılması gerekir?
“Kuvvetli Asit/Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin” Türkiye içerisinde satışının yapılabilmesi için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirimlerinin yapılması ve bu bildirimin Bakanlık tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

Sağlık/ Serbest Satış Sertifikası Nedir?
İthal Ürünler için istenen “Sağlık/Serbest Satış Sertifikası” Menşei ülke yetkili kuruluşlarınca onaylı olmalıdır. Ürünlerin ilgili ülkede serbestçe satıldığı ve firma tarafından üretimin yapıldığı, sağlığa zararlı olmadığı ve ihracatının yapıldığını beyan eden belgedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Avrupa Ülkelerinde “Kuvvetli Asit Baz İçeren Temizlik Ürünleri” ile ilgili mevzuatlar nedir?
Bu ürün grubu Avrupa Birliği ülkelerinde “Deterjan” kategorisinde değerlendirilir.

Bildirimi Yapılmış “Kuvvetli Asit/ Baz İçeren Temizlik Ürünü” ile ilgili dosya içeriğinde değişiklik olması durumunda ne yapılması gerekir?
Ürün etiket bilgisi, zararlılık sınıflandırması değişimi, firma adres, unvan değişikliği gibi bilgi güncellemelerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir.

“Kuvvetli Asit/Baz İçeren Temizlik Ürün” bildirimi ne zaman yapılmalıdır?
“Kuvvetli Asit/Baz İçeren Temizlik Ürünleri” Türkiye pazarında satışa sunulmadan önce bildirimi yapılmış ve onaylanmış olmalıdır.

Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünü Teknik Dosyası Nedir?
Bildirimi yapılmış ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış “Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünleri” için hazırlanan dosyadır. Bu dosya ilgili Bakanlığa sunulmaz. Ancak yapılacak olan denetimler esnasında denetçilere sunulabilmesi amacı ile “Bildirim Sahibi Firma” bünyesinde bulundurulması zorunludur. Teknik dosya bildirimi yapılmış ürün için detaylı bilgilerin yer aldığı ve sağlığa zararlı olmadığı konusunda gerekli izinlerin alınmış olduğunu ispatlayan belgeleri içermektedir.

“Kuvvetli Asit/Baz İçeren Temizlik Ürün Teknik Dosyası” ne zaman hazırlanır?
“Kuvvetli Asit Baz İçeren Temizlik Ürün Teknik Dosyası” bildirim işlemi yapıldıktan ve onaylandıktan sonra hazırlanır.

“Kuvvetli Asit Baz İçeren Temizlik Ürünü Teknik Dosyası” kim tarafından hazırlanır?
“Kuvvetli Asit/ Baz İçeren Temizlik Ürün” teknik dosyası ‘Bildirim Sahibi’ firma tarafından hazırlanır ve firma bünyesinde hali hazırda bulundurulur. Teknik dosya Baskanlığa sunulmaz.

 

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Bildirimleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca 31/10/2013 tarihli 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğe göre, kuvvetli asit baz ürünleri için piyasaya arzdan sorumlu olan üretici/ithalatçı firmalar ürünü piyasaya ilk kez arz etmeden önce bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlığa bildirimde bulunmalıdırlar.
Bildirimi yapılmayan ürünler, piyasaya arz edilmemelidir.

Kimler GBF/SDS hazırlayabilir?

MSDS hazırlama işlemi teknik bilgi gerektiren ve yasal şartları oldukça detaylı bir işlemdir.

Dolayısı ile Güvenlik bilgi formlarını sadece eğitim almış sertifikalı uzmanları hazırlayabilir.
Uzmanlarımız en son değişen yönetmeliğe göre eğitim almış TÜRKAK tarafından akredite TSE tarafından sertifikalıdır.

Güvenlik Bilgi Formlarını (GBF/SDS/MSDS) hazırlayan kişi veya kurumların sürekli takip ve kontrolünde olmalıdır. Firmalar ürüne dair GBF hazırlatırken bilgi ve birikimi yüksek bu konuda uzman kişilerden yardım almalıdırlar.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Değerli müşterilerimizin aşağıdaki hususlara dikkat çekmelerini önemsemekteyiz;

11 Aralık 2013 tarihinde, AB CLP yönetmeliğine uyum sağlamak amacı ile yayınlanan ve yürürlüğe giren 28848 sayılı “Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında (SEA) Yönetmelik” ile tehlikeli madde ve karışımların zarar sınıflandırmaları değişti. Bu yönetmeliğin esaslarına göre uyumlanması gereken yönetmeliklerden bir tanesi ve en önemlisi GBF yönetmeliği idi. Bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Aralık 2014 Tarih 29204 nolu Resmi Gazetede yeni yönetmelik yayınlandı.

13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”in 11. Maddesi gereği; 26 Aralık 2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” 01 Haziran 2016 tarihinde tamamen yürürlükten kalkacaktır.

Dolayısı ile Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanmış olan tüm MSDS’lerin, 01 Haziran 2016 tarihine kadar güncellenerek Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”e uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Yeni yönetmelikle birlikte GBF hazırlanması işi artık tamamen konunun uzmanlarına bırakıldığı görülmektedir.

ProDanışmanlık olarak tecrübelerimizi bu yeni yönetmelik ile de üretici ve tedarikçilerin hizmetine sunmaya devam edeceğiz.

Avantajlı fiyatlardan yararlanarak danışmanlık hizmeti alın.

 • MSDS - GBF GÜVENLİK BİLGİ FORMU Teklif iste
 • Güvenlik Bilgi Formu (GBF), kimya sanayinde çok önemli bir yer tutar. Ürettiğiniz ya da ithal ettiğiniz tüm ürünlere ait GBF‘lerinizi (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / Material Safety Data Sheet) Türkçe ve/veya İngilizce olarak hazırlıyor, ya da ithal ettiğiniz ürünlere ait MSDS’lerinizi Türkçe’ye tercüme ediyoruz.

  Konu ile ilgili her türlü teknik desteği vermek, firmanızın ihtiyaçlarını gidermek amacı ile hizmetinizdeyiz.

  Uzmanlarımızın sertifika örneklerini görmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  TSE tarafından yetkilendirilmiş sertifikalı uzmanlarımız tarafından işlemleriniz profesyonel & hızlıca yapılır.Danışmanlık almak ve hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçin.

  ADRES

  Bahçelievler İstanbul, Türkiye - Karşıyaka, İzmir, Türkiye.

  TELEFON

  +90 212 90 90 520

  EMAIL

  iletisim@prodanismanlik.com